Recent Submissions

  • شعله جاوید : ناشر اندیشه ها ی دموکراتیک نوین 

    سال ۱۳۴۷
    صاحب امتیاز و مدیر مسول داکتر رحیم محمودی. سازمان جوانان، در ۱۳۴۷ خورشیدی جواز نشر رسمی شعله جاوید : ناشر اندیشه‌های دموکراتیک نوین را به مدیریت داکتر رحیم محمودی از دولت گرفت و بعد از نشر یازده شماره، توقیف شد. The ...